IMV­*YPF­/YPFD
BCBA:IMV­*NYSE:YPF­/BCBA:YPFD BYMA

BCBA:IMV­*NYSE:YPF­/BCBA:YPFD
IMV­*YPF­/YPFD BYMA
Ya puede negociar
 
Anterior
Open
Volumen
 — 
Rango del día
Anterior
Open
Volumen
 — 
Rango del día
Ya puede negociar
Vista general
Ideas

IMV*YPF/YPFD